KENNARD (Houston)

 

MacTavish, Alex., 16 Jan 1902

English, Hugh P., 7 May 1906